Hrubá stavba, Holodom, Dom na kľúč Žilina | ProDomy

Hrubá stavba, Holodom, Dom na kľúč Žilina

Aj v lokalite Žilina pre vas ponúkame profesionálnu službu hrubá stavba, holodom, dom na kľúč.

Našou hlavnou činnosťou je práve realizácia novostavieb rodinných domov, ktoré vám vieme odovzdať v troch stupňoch dokončenia – hrubá stavba, holodom, dom na kľúč. Je len na vás, ktorý si vyberiete. Pôsobíme v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Ak ste v oblasti Žilina a okolie, môžete využiť našu zákazníkmi obľúbenú službu hrubá stavba, holodom, dom na kľúč.

Už pri tvorbe cenovej ponuky jednotlivých etáp dokončenia sa snažíme pristupovať ku každému projektu osobitne, nielen odhadom ceny za meter štvorcový zastavanej plochy. To, by ale nebolo možné bez neustálej komunikácie so zákazníkom, ktorý disponuje nielen všetkými potrebnými dokumentmi pre spracovanie správneho rozpočtu (Stavebný projekt, Výkaz výmer), ale najmä jeho osobnou predstavou o novom – lepšom bývaní.

 

Hrubá stavba

Všeobecne sa dá povedať, že hrubá stavba je postavenie surového domu bez estetických úprav v interiéri a exteriéri. Po dohode je možné rozšíriť hrubú stavbu o inštaláciu okien a inštaláciu vchodových dverí.

Hrubá stavba pozostáva hlavne z nasledovných činností:

 • založenie stavebného denníka stavby,
 • prevzatie staveniska,
 • zameranie a vytýčenie stavby,
 • zhrnutie ornice,
 • osadenie stavby na pozemku,
 • výkop základovej škáry, vysypanie kamenivom, zhutnenie,
 • montáž pásoviny a guľatiny pre bleskozvod a istenie rozvodovej skrine,
 • betonáž základových pásov, uloženie debniacich tvárnic a ich armovanie,
 • betonáž debniacich tvárnic, spätné zásypy a uloženie ležatej kanalizácie,
 • uloženie Kari siete a zhotovenie základovej dosky,
 • penetrácia a hydroizolácia pod obvodové, nosné a priečkové murivo,
 • vymurovanie obvodových, nosných stien, osadenie prekladov,
 • zhotovenie venca, stropnej dosky, prípadne schodiska,
 • vymurovanie priečkových vnútorných stien a komína,
 • realizácia tesárskeho alebo väzníkového krovu, prípadne atiky so zateplením,
 • montáž strešnej fólie a strešnej krytiny,
 • prípadne uzatvorenie hrubej stavby oknami a vchodovými dverami,
 • ukončenie a odovzdanie diela klientovi.

Dĺžka trvania realizácie: cca 3 mesiace v závislosti od zložitosti projektu.

 

Holodom

Holodom môžeme klasifikovať ako stavbu, ktorá má väčšinu stavebných procesov a inštalovaných technológií hotových – pripravených na používanie. To platí rovnako pre interiér ako aj exteriér. Je to stavba, ktorá je v interiéri dopojená na dostupné inžinierske siete, zateplená s finálnou omietkou a vymaľovaná jedným dezinfekčným náterom v interiéri.

Oproti Hrubej stavbe obsahuje Holodom tieto práce a materiály naviac:

 • penetráciu a hydroizoláciu základovej dosky,
 • montáž okien, vchodových dverí a garážových brán,
 • vnútorné a vonkajšie rozvody vody a kanalizácie, vývod ukončený ventilom,
 • vnútorné a vonkajšie rozvody elektriky, prívod ukončený objímkou,
 • osadenie a dopojenie domového rozvádzača a ističov,
 • vnútorné strojové omietky – vápenno cementové, sadrové,
 • tepelnú izoláciu podlahy,
 • rozvody kúrenia (podlahového, elektrického, radiátory),
 • cementové alebo anhydritové potery,
 • tepelné izolácie stropov a striech,
 • zhotovenie sadrokartónových podhľadov,
 • montáž technologických zariadení (kotol, ohrievač vody, klimatizácia),
 • fasádne práce s finálnou povrchovou omietkou,
 • dezinfekčný biely náter stien a stropov v interiéri,
 • revíziu komína, revíziu elektriky a bleskozvodu,
 • inžinierske siete ukončené 1m od obvodových stien stavby,
 • prípadne dopojenie na dostupné inžinierske siete,
 • ukončenie, vyskúšanie funkčnosti a odovzdanie diela klientovi.

Dĺžka trvania realizácie: cca 3-6 mesiacov od ukončenia Hrubej stavby a v závislosti od zložitosti projektu.

 

Dom na kľúč

Pokiaľ sa rozhodnete pre výstavbu domu na kľúč, vedzte, že si ušetríte kopec času i nervov, nakoľko všetky starosti prenesiete na plecia stavebnej spoločnosti a zároveň sa vyhnete neodborným technologickým postupom i nevhodnému výberu materiálov.

Dom na kľúč má samozrejme všetky atribúty hrubej stavby a holodomu, ale ešte naviac obsahuje tieto činnosti:

 • hotové interiérové maľby,
 • dokončenie - kompletáž elektrických zásuviek a vypínačov,
 • montáž svietidiel,
 • montáž podláh,
 • obklady a dlažby v kúpeľni,
 • inštalácia sanity,
 • montáž interiérových zárubní a dverí,
 • prípadne montáž kuchynskej linky,
 • ukončenie, vyskúšanie funkčnosti a odovzdanie diela klientovi.

Dĺžka trvania realizácie: cca 2 mesiace od ukončenia Holodomu a v závislosti od zložitosti projektu

 

Všetky 3 stupne dokončenia sú pravidelne kontrolované našim vedúcim pracovníkom, stavebným dozorom a samozrejme samotným zákazníkom, aby boli dodržané predpísané technologické postupy, použité dohodnuté materiály a tým sa zamedzilo vzniku chýb.

 

Financovanie

Financovanie vo všetkých troch stupňoch dokončenia prebieha po etapách a bližšie ho špecifikuje Zmluva o Dielo. Postup uzatvorenia Zmluvy o Dielo je nasledovný:

Po akceptácií cenovej ponuky oboma zmluvnými stranami, je zákazníkovi poslaný návrh Zmluvy o budúcej Zmluve o Dielo, ktorá špecifikuje rozsah diela, termíny začatia a ukončenia diela, dohodnuté podmienky, financovanie jednotlivých etáp výstavby, ako aj výšku rezervačnej zálohy za stanovený termín začatia. Spravidla je výška zálohy pri Hrubej stavbe 3000€, prípadne dohodou a táto bude pri vyúčtovaní základovej dosky, čiže pri prvej faktúre, odrátaná.

Po uhradení spomínanej zálohy sa termín začatia realizácie stáva záväzným pre obe zmluvné strany.

Napríklad financovanie Hrubej stavby pri type bungalov spočíva v uhradení zálohovej faktúry v deň začatia každej etapy a v uhradení vyúčtovacej faktúry po dokončení každej etapy, pričom hrubú stavbu rozdeľujeme v tomto prípade do 3 etáp:

 1. etapa – Základy
 2. etapa – Zvislé konštrukcie a vence
 3. etapa – Krov a strecha


PRODOMY

017 01  Považská Bystrica

IČO: 50971450

Tel: 0917 203 251
Email: info@prodomy.sk

Administratívna doba:

Pondelok:  8,00 – 17,00
Utorok:     8,00 – 17,00
Streda:     8,00 – 17,00
Štvrtok:    8,00 – 17,00
Piatok:      8,00 – 17,00